نام پروژه:

مجموعه پلاک

نوع فعالیت:

رستوران زنجیره ای

مشخصات پروژه:

مشتمل بر یک کارخانه تولید و نگهداری مواد و 7 رستوران زنجیره ای در نقاط مختلف تهران که در هر رستوران 5 دوربین و در کارخانه 20 دوربین نصب گردیده نگهداری سرور و را ه اندازی شبکه از جمله کار های انجام شده در این مجموعه بوده است.

مشخصات ویژه:

  ارسال تصاویر برای رویت از طریق HTTP  ( بر روی اینترنت )