سازمان نظام صنفی

  سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 

 اتحادیه الکترونیک

  اتحادیه ی شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

 

  رتبه انفورماتیک

  رتبه انفورماتیک

 

  ایزو

  Iso 9001:2008