ماموريت (Mission):

ماموريت شرکت رايمند پردازش عبارت است از:

حرکت در مسير فناوري اطلاعات و ارتباطات همگام با دانش روز جهاني در حوزه ملي و فرا ملي اين شرکت ماموريت خود را از طريق روش هاي زير اجرا مي نمايد:

  • تسريع روند سريع تجاري سازي تحقيقات در زمينه فناوري اطلاعات
  • ارتقاي سطح دانش فني کارکنان شرکت
  • تدبير و حفظ خدماتي پويا ضمن کسب سود منطقي صاحبان سهام
  • بدست آوردن سهم قابل ملاحظه اي از بازار هدف
  • مشارکت در سرمايه گذاري با همکاران تجاري

آرمان(Vision):

پيشرو در ايجاد و توسعه فن آوري اطلاعات در كشور همسو با تحولات جهاني

ارزش‌هاي سازماني (Values): 

    ما به عنوان يك شركت فعال در حوزه  فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات خود را مقيد به رعايت اصول و ارزش‌هاي زير در كليه سطوح سازماني و تمامي فعاليت‌ها مي‌دانيم.
  • ترجيح دادن منافع ملي به منافع شركت
  • مشتري‌گرايي و تلاش براي تامين منافع مشتري
  • احترام به نيروي انساني و تخصص ايشان و پايبندي به رشد و توسعه نيروي انساني متخصص
  • همسويي با انديشه جهاني
  • پويايي و بهبود مستمر